Wykształcenie

Wykształcenie:

2001 – 2002 Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych – 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej.

2001 Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie,

1998/99 – 1999/2000 Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych – studia wyższe magisterskie na kierunku: socjologia (specjalność: praca socjalna),

1996/97 – 1997/98 Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych – studia wyższe zawodowe (3-letnie) na kierunku: socjologia (specjalność: praca socjalna),

1990  – 1992 Medyczne Studium Zawodowe w Katowicach (specjalność: pracownik socjalny),

1978 – 1982 Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych (specjalność: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw Przemysłowych),

 

 Doświadczenie zawodowe:

1 wrzesień 2019 do 31.2022 –  ponad 3 700 godzin superwizji

1 wrzesień 2019 do nadal – działalność superwizyjna w założonej firmie SUPERWIZJA.NET – Danuta Polczyk

1 październik 2012 do 31 maja 2019 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – starszy specjalista,

3 luty 2012 do 30 wrzesień 2012 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik Działu d.s. Strategii, Sprawozdawczości i Informacji,

1 marzec 2007 do 31 styczeń 2012 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – Kierownik Działu Metodyczno-Konsultacyjnego,

1 marzec 2005 do 28 luty 2007- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – Kierownik Zespołu Metodyczno-Konsultacyjnego,

1 maj 2003 do 28 luty 2005- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – konsultant,

1 lipiec 2001 do 30 kwiecień 2003- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – starszy specjalista pracy z rodziną,

1 sierpień 1998 do 30 czerwiec 2001- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – specjalista pracy socjalnej,

1 lipiec 1992 do 31 lipiec 1998- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – starszy pracownik socjalny,

2 lipiec 1990 do 30 czerwiec 1992-  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – pracownik socjalny,

1 czerwiec 1988 do 1 lipiec 1990- Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział Służb Społecznych – pracownik socjalny,

7 wrzesień 1982 do 31 maj 1988- Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział Służb Społecznych – instruktor służb społecznych,

7 czerwiec 1982 do 6 wrzesień 1982- Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział Służb Społecznych – stażystka.

 

Umiejętności:

 • ekspercka praca w zespole do spraw rodzin z dziećmi w ramach Fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”,
 • opracowywanie koncepcji pracy socjalnej – poradnictwo metodyczne w stosunku do różnych kategorii klientów pomocy społecznej,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych, superwizji pracy socjalnej, zespołów interdyscyplinarnych i zespołów problemowo- zadaniowych,
 • prowadzenie szkoleń i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w zakresie metodyki pracy socjalnej,
 • opracowywanie procedur postępowania w zakresie realizowanych zadań,
 • opracowywanie programów i projektów socjalnych (Projekt socjalizacji rodzin wieloproblemowych opublikowany w „Dobrych praktykach” ROPS w 2010 roku),
 • organizowanie i prowadzenie wizyt studyjnych w ramach popularyzacji dobrych praktyk w innych ośrodkach pomocy społecznej,
 • coroczna aktualizacja, sprawozdawczość i obsługa Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003-2015,
 • monitorowanie problemów społecznych pod kątem dysfunkcji określonych w ustawie
  o pomocy społecznej.

Szkolenia:

 • Grupa Samorozwojowa Superwizorów Pracy Socjalnej Typu STUDY CIRCLE : 02.03.2019, 30.03.2019, 25.05.2019, 26.10.2019, 23.11.2019, 05.02.2022,
 • warsztat psychologicznym nt. „Postępowanie ze sprawcą przemocy w rodzinie”,
 • warsztaty doskonalące skuteczność pracy socjalnej w zakresie zawierania kontraktu socjalnego zwłaszcza z osobami długotrwale bezrobotnymi,
 • warsztaty nt. „prawo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-casusy”,
 • kurs nt. „Program Wspierania Rodziny”,
 • kurs nt. „Zapoznanie z elementami dydaktyki i metodyką przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pracowników”,
 • kurs pn. „Kontrakt socjalny”,
 • szkolenie nt. „Praca socjalna z dzieckiem zaniedbanym
 • szkolenie nt. „Rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie porozumienia z klientem pomocy społecznej”,
 • szkolenie nt. „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych jako forma zwiększenia efektywności zarządzania pracą socjalną i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”,
 • szkolenie nt. „Kontrakt socjalny jako narzędzie w pracy socjalnej”,
 • szkolenie nt. „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i mediacyjnych jako forma zwiększania efektywności pracy socjalnej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”,
 • szkolenie pn. „Ustawa o pomocy społecznej – podejście praktyczne po blisko dwóch latach obowiązywania regulacji”,
 • cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu pt „Kompetentny pracownik socjalny kluczem do przyszłości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-Blok II”,
 • szkolenie nt. „Kurs komputerowy-poziom podstawowy (80 godzin)”,
 • szkolenie nt. „Specyfika wsparcia kobiet”,
 • szkolenie nt. „Prowadzenie rozmów, negocjacje, kontakty z innymi osobami”,
 • szkolenie nt. „Tworzenie projektów i wypełnianie wniosków o dotacje”,
 • szkolenie nt. „Budżetowanie projektów”,
 • szkolenie nt. „Kontrakt socjalny”,
 • szkolenie nt. „Superwizja w pracy socjalnej”,
 • szkolenie nt. „Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji”,
 • szkolenie nt. „Ewaluacja projektu – Intensywna praca socjalna z rodziną biologiczną dziecka objętego lub zagrożonego opieką zastępczą z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i treningu w prowadzeniu gospodarstwa domowego, po 3 letnich doświadczeniach w prowadzeniu projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
 • szkolenie nt. „Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych”,
 • sympozjum nt. „Przyjazne przesłuchiwanie dzieci”,
 • szkolenie nt. „Wykorzystanie doświadczeń nabytych w pracy z rodziną wieloproplemową w ramach usług treningowych pod kątem przygotowania do pracy w charakterze asystenta rodzinnego”,
 • szkolenie nt. „Asystent rodziny”,
 • szkolenie nt. „Praca z rodziną wieloproblemową”,
 • szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej,
 • szkolenie nt. „Konferencja Grupy Rodzinnej”,
 • szkolenie nt. „Aktualne problemy związane z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej”,
 • szkolenie nt. „Radzenie sobie z trudnym klientem”,
 • „Szkolenie zaawansowane z Mediacji Rodzinnych”,
 • „Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej – hiperwizji”
 • Uczestnictwo w grupie samorozwojowej superwizorów pracy socjalnej typu STUDY CIRCLE – Katowice 02.03.2019 r.
 • Uczestnictwo w 12 Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze z Rodziną” Sarbinowo  5  – 8. 10. 2017 r.
 • Uczestnictwo w 13 Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze z Rodziną” Busko-Zdrój 24-27. 05. 2018 r.
 • Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej – hiperwizja (FIRMA SZKOLENIOWA PRAXE) – 23.06.2016 r. , 24.02.2017 r. 27.02.2018 r. , 23.06.2018 r.
 • Spotkanie superwizorów i trenerów wdrażających standardy w pomocy społecznej – Szczyrk 12.01.2019 r.

Inne:

 •  Uczestnictwo w Konferencji „5 lat certyfikowanej superwizji pracy socjalnej w Polsce – teoria badania, praktyka, perspektywy rozwoju” – organizowane przez Akademię Pedagogiki Socjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa 14-15 Październik 2022,
 • Współudział w tworzeniu i członkostwo w Stowarzyszeniu Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej – 09.04.2019 r.
 • Certyfikat Superwizora Pracy Socjalnej (28.07.2017),
 • Uczestnictwo w IX Konferencji Naukowej ” Z dbałością o dobrostan – Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu i nie tylko ” Kraków 18.05.2019 r.
 • Uczestnictwo w VI Konferencji Naukowej ” PRACA SOCJALNA W TEORII I DZIAŁANIU ” ” SUPERWIZJA W POLSKIEJ POMOCY SPOŁECZNEJ – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ” Kraków 17 – 18 05.2019 r.
 • Członkostwo (od 2009) w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” – udział w Ogólnopolskich Konferencjach Szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Członkostwo (od 2016) w Polskim Towarzystwie Superwizji Pracy Socjalnej.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Superwizja pracy socjalnej w pomocy społecznej” (wystąpienie – Dobre praktyki wdrażania superwizji w JPS oraz trudności i sposoby ich przezwyciężania) Warszawa 2016
 • Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działania na rzecz wspierania rodziny (2016).